برنامه  TVusb را از منوهای دستگاه اجرا کنید.

ویدیو آموزش

_