برای ورود به قسمت شبکه ها از منو زیر برنامه بر روی Live tv کلیک کنید.